Hoppa till innehåll
Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet

 
 
DESIGN
INNOVATION OCH REN TEKNIK


På Peugeot gör vi allt vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan, från design till skrotning. Peugeot respekterar inte bara miljönormerna utan har också som ambition att vara en ledare inom hållbara transporter. Därför lägger vi avsevärda resurser på att minska fordonens ekologiska fotavtryck.

 
 
DESIGN
INNOVATION OCH REN TEKNIK

 

På Peugeot gör vi allt vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan, från design till skrotning. Peugeot respekterar inte bara miljönormerna utan har också som ambition att vara en ledare inom hållbara transporter. Därför lägger vi avsevärda resurser på att minska fordonens ekologiska fotavtryck.

TEKNIK SOM MINSKAR KONSUMTION OCH UTSLÄPP

Peugeot arbetar hela tiden på att optimera sina bensin- och dieseldrivna drivlinor (inklusive införandet av Stop & Start-mekanismer). Hybrid4-tekniken gör att HDi-dieselmotorer kan kombineras med elektrisk framdrivning.

Peugeot iOn och de helt nya Peugeot e-208 och Peugeot e-2008, är 100 % elektriska alternativ för ansvarstagande stadskörning.


GRÖNA MATERIAL

PSA-gruppen siktar på att bli en ledare på området med i genomsnitt 30 % gröna material per fordon (återvunnen metall, gröna polymerer, m.m.). Naturligtvis väljs dessa nya material alltid ut i enlighet med gällande krav på kvalitet och säkerhet. PSA-gruppen fäster särskilt stor vikt vid att använda gröna material för polymerer. Dessa kan vara återvunnen plast, naturfibrer eller biomaterial (polymerer från förnybara resurser). Genom att använda dessa material kan vi skära ned på fossila plaster och diversifiera användningsområdena för återvunnen plast.

 

 

Design som respekterar miljön

Design för hållbarhet

Inom produktutveckling bygger Peugeots återvinningsstrategi på två huvudaspekter:

 • Design för hållbarhet.
 • Utveckling och tillämpning av materialcykler för fordonstillverkning. 

Integrerat produktansvar

Utveckling:

 • Livscykelbedömningar
 • Hållbart orienterade materialval


Produktion:

 • Använda återvunnet material


Användning:

 • Avfallshantering av återförsäljare
 • Reservdelar


Återanvändning:

 • Återanvändning av fordon
 • Sanering och förhandsbehandling
 • EU:s ELV-direktivFör att alla produkter från Peugeot verkligen ska uppfylla våra återvinningsmål måste alla designteam följa riktlinjerna om återvinningsbarhet och återanvändningsbarhet.

Processen hjälper även våra tekniker att utvärdera hur enkelt olika delar, komponenter m.m. kan återvinnas från det uttjänta fordonet.

Design som respekterar miljön

 • Hållbart orienterade materialval
 • Sanering
 • FörhandsbehandlingPeugeot har nu använt återvunna material, även kallade “återvunna produkter” under en tid, och användningen har ökat hela tiden. Koncernen fortsätter att arbeta mot målet att bygga fordon som innehåller 30 % återvunna material eller biomaterial. Ur ett tekniskt perspektiv har omfattande åtgärder vidtagits för att öka andelen återvunna material i produktionen.

 

Återvunna produkter måste uppfylla samma tekniska krav som nya material. Återvunna material ska alltid användas om de inte höjer priset på den aktuella delen. Vi kompromissar aldrig med kvaliteten. Återvinningsteamet jobbar hårt på att bibehålla utseende och känsla, liksom mekanisk och termisk hållfasthet, på en hög nivå, samtidigt som olika prestandakrav uppfylls.

 

Våra återvunna material håller en så pass hög kvalitet att vi nu kan använda dem både för synliga och dolda delar av Peugeots fordon.

 

 

Tillverkning

ISO 14001-CERTIFIKATION
Alla våra produktionsanläggningar är i dag ISO 14001-certifierade. Detta är en standard som skapades 1996 och kräver att det finns metoder för att övervaka, kontrollera och mäta de effekter som verksamheten har på miljön. Att tillämpa certifieringen innebär att hela personalen hela tiden måste stärka sitt miljöarbete, vilket sker genom lämpliga miljöskyddsutbildningar. 

 

 

Reparation

Hantering av avfall

Peugeot-nätverket arbetar efter fyra viktiga kriterier inom miljöskydd:

 

 • Sortering och insamling av sådant fordonsavfall som produceras genom underhåll och reparation i vårt garagenätverk via godkända organisationer.
 • Nätverkets efterlevnad med nationella och europeiska regelverk.
 • Total spårbarhet för fordonsavfall fram till återvinning.
 • Sortering och insamling av fordonsavfall som produceras genom underhåll och reparation organiseras enligt märkets metoder för slutbehandling. 

 

 

STANDARD EXCHANGE: EN LÖSNING AV HÖGSTA KVALITET

Behöver du byta någon del på din Peugeot? I så fall kan du minska din miljöpåverkan genom att välja en Standard Exchange-del. Detta är reservdelar som återanvänts enligt en extremt sträng renoveringsprocess utifrån använda delar hämtade från Peugeot-fordon. Tillverkargarantin för dessa reservdelar är exakt densamma som för nya delar.

EN EKONOMISK OCH EKOLOGISK LÖSNING

Låt din Peugeot leva ännu längre och se till att den fungerar perfekt för en begränsad kostnad som anpassas till fordonets ålder.

 

Samtidigt deltar du i vårt arbete med att skydda miljön, återvinna och minska fordonsavfallet.

Miljövänlig hantering av uttjänta produkter

Återvinning av uttjänta fordon

För flera år sedan inledde Peugeot ett samarbete med auktoriserade bilskrotare för att samla in och bearbeta uttjänta fordon (ELV-fordon). Minst 95 % av bilens vikt ska återanvändas eller återvinnas, varav minst 85 % av bilens vikt ska återanvändas eller materialåtervinnas. Resten får återvinnas på annat sätt, t.ex. energiåtervinning.

 

 

Miljövänlig slutbehandling

Leverans
Ägaren transporterar det uttjänta fordonet till en av våra insamlingspartner. Vår partner kontrollerar fordonet och utfärdar det nödvändiga skrotningsintyget.

Förhandsbehandling och sanering
Först avlägsnas batteriet och krockkuddarna neutraliseras. Därefter avlägsnar skrotaren alla bränslen och andra vätskor från fordonet. Detta inkluderar motorolja, transmissionsvätska, bromsvätska, kylarvätska och kylmedel till luftkonditioneringssystemet. 

Demontering
Nästa steg är att alla komponenter och system demonteras för att säljas som begagnade delar eller användas som grund för återtillverkning. Material som plast och glas avlägsnas för återvinning om det är ekonomiskt lönsamt.

Förvaring
Material som är skadliga för miljön samlas in och sänds vidare till särskilda återvinningsföretag för att antingen återvinnas eller förstöras.
 

Malning
De förhandsbehandlade fordonen körs sedan genom en kvarn som slår sönder dem i små delar och sorterar dessa i olika fraktioner för återvinning eller återanvändning.

Sorteringstekniker
De söndermalda fraktionerna sorteras sedan med hjälp av olika tekniker (magneter, virvelströmsmagneter, flytbad) och resulterar i materialfraktioner som kan användas som sekundära råmaterial.

Återvinning/Återanvändning/Deponi
Materialfraktionerna från kvarnen och sorteringsteknikerna kan återvinnas (till exempel ersätta kol i masugnar eller för torkning av avloppsslam) eller återanvändas i cementindustrin. Genom den här processen kan 95 % av fordonet återvinnas, vilket avsevärt minskar den mängd avfall som skickas på soptipp.
 

Skrotarnätverket – Återvinn din Peugeot

Lämna din uttjänta bil för återvinning

K.W. Bruun Autoimport (svensk importör av Peugeot) följer den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon och säkerställer att målen för återvinning av bilar uppnås i samarbete med Stena Recycling AB – ledande företag inom återvinning.

 

I Sverige lever en bil i genomsnitt cirka 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, där biltillverkare och bilimportörer har ett ansvar för att bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt den dag bilen tjänat ut. Producentansvaret föreskriver att materialet i den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent och det innebär också att kompletta uttjänta bilar tas emot kostnadsfritt i det landsomfattande mottagningssystemet BilRetur.

 

Under slutbehandlingen har vi alltid gjort vårt bästa för att respektera miljön, men i dag är återvinningen inte längre ett val, utan ett lagstadgat krav som föreskrivs av ländernas regelverk för uttjänta fordon. Detta kräver att tillverkarna gör vad de kan för att minska den mängd avfall som fordonen ger upphov till både vid tillverkning och vid skrotning.

 

Ägaren till en uttjänt Peugeot kan kontakta en medlem i Peugeot-nätverket för att kassera fordonet. Tjänsten är kostnadsfri och omfattas av vissa villkor (se nedan).

 

Målet är att det uttjänta fordonet ska återvinnas på ett miljövänligt sätt. Därför ser vi till att alla skrotare i vårt nätverk följer regelverkens lagstadgade krav för uttjänta fordon. Alla våra samarbetspartner, alla rutiner och dokumentationen av alla inkommande och utgående materialflöden kontrolleras av våra återvinningsexperter.

 

Kostnadsfri inlämning av din uttjänta Peugeot gäller endast om:

 • Inga väsentliga delar eller komponenter saknas
 • Fordonet inte innehåller icke-fordonsrelaterat avfall
 • Fordonet har högst 9 säten eller är en lätt kommersiell skåpbil som väger högst 3,5 ton
 • Fordonet är registrerat i EU
 • Fordonets registreringsbevis i original lämnas in tillsammans med fordonet

 

Lämna in det uttjänta fordonet hos vår samarbetspartner, som utfärdar ett skrotningsbevis och alla dokument som krävs för att avregistrera fordonet. Du kan sedan vara säker på att din gamla bil skrotas på miljövänligast möjliga sätt.

 

 

 

Reman - Utbytesdelar och renoverade reservdelar

Peugeots fordon består av delar och komponenter av hög kvalitet, vilket innebär att reserv- och utbytesdelar ofta har en längre livslängd än vad många tror. Det är viktigt att ta vara på den kvaliteten och därför satsar Peugeot mycket på att renovera använda komponenter för att återskapa utbytesdelar som är kvalitetssäkrade och testade för att återanvändas i nya bilar.

 

Hållbarhet är ett nyckelord för oss på Peugeot och vi strävar alltid efter att delar från uttjänta fordon i största möjliga mån ska tas till vara på och få nytt liv, vilket också gör att reservdelar som fortfarande kan komma till användning inte kasseras i onödan.

 

Renoveringsprocessen

När en Peugeot kasseras plockas den isär så att varje del kan separeras och tas om hand. Därefter rengörs, renoveras och rekonstrueras alla komponenter enligt de senaste specifikationerna från bilfabriken. Nya reserv- och utbytesdelar byggs sedan ihop genom att restaurerade komponenter noga mäts, sorteras och förnyas enligt alla kvalitetsspecifikationer från Peugeots ingenjörer. Slutligen testas alla nya delarna för att fastställa att de upprätthåller Peugeotkvaliteten för reserv- och utbytesdelar.

 

Med ett tydligt mål på hållbarhet kan vi skapa nya komponenter av använda reservdelar och erbjuda dem på marknaden till konkurrenskraftiga priser med samma kvalitet som nyproducerade delar. Våra utbytesdelar hittas hos alla våra Peugeotåterförsäljare och är du mer intresserad av dem ska du kontakta din närmaste återförsäljare eller verkstad.

 

Därför ska du välja Peugeots reserv- och utbytesdelar:

 • Prisvärt (spara upp till 50 % jämfört med motsvarande ny del)
 • Hög kvalitet, stor tillförlitlighet och tillgänglighet
 • Rätt passform och funktion
 • 1 års garanti
 • Mindre påverkan på miljön