Hoppa till innehåll
WLTP

Peugeots WLTP-standard

WLTP

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

WLTP-protokollet (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) används vid EU:s typgodkännande av bilar. Det omfattar en ny körcykel och ett nytt förfarande för att under standardiserade förhållanden (i laboratorium) mäta bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid och andra reglerade föroreningar hos lätta fordonPersonbilar och lätta transportbilar <= 3,5 ton .

 

WLTP-protokollet ska ersätta det föregående provningsförfarandet (NEDC) som trädde i kraft 1992. Alla nya modeller som säljs för första gången provas sedan september 2017 med WLTP. Från september 2018 kommer WLTP att gälla för alla fordon som säljs. Det nya protokollet med provningar i laboratorium kommer att kompletteras med utsläpptester under verkliga körförhållanden – Real Driving Emission (RDE).

 

Det nya testprotokollet WLTP kommer att ge konsumenterna en mer exakt uppfattning om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp från bilen.

Peugeot och det nya WLTP-protokollet

När det gäller utsläpp av föroreningar uppfyller Peugeots bilar med Euro6.2Europeisk standard som fastställer gränser för förorenade utsläpp. -motorer redan nu de utsläppsnivåer som krävs från september 2020.

 

Tack vare de väl genomtänkta tekniska lösningar som har arbetats fram för att föregripa förordningen (SRCSelectice Catalytic Reduction för diesel och FAPPartikelfilter för bensin) är Peugeots bilar redan godkända enligt WLTP (obligatoriskt för alla personbilar från september 2018). WLTP är en testcykel som ligger närmare kundernas verkliga användningsförhållanden.

 

PSA-gruppen har offentligt stött införandet av de nya testerna sedan början av 2015, och i syfte att hålla sina kunder välinformerade har gruppen varit engagerad i en kampanj för insyn. På märkenas webbsidor har man publicerat de olika modellernas bränsleförbrukning (sedan 2016) och NOxKväveoxid -utsläpp (sedan mars 2018) under verkliga körförhållanden. Detta har gjorts med ett protokoll som tagits fram av två icke-statliga organisationer (T & E och FNE) och certifierats av en oberoende tredjepartsorganisation (Bureau Veritas).

Vad förändras med WLTP?

Ändringar av de standardiserade provningsförfarandena

  • Utsläppsmätningar för att kunna göra justeringar på enskilda fordon
  • Längre körsträckor i cyklerna
  • Realistiska tester i högre hastighet
  • Snabbare och mer realistiska körbeteenden
  • Längre testcykler i tid

 

Från NEDC till WLTP

Det nya WLTP-protokollet har särskilt som mål att säkerställa testförhållanden som bättre motsvarar verkliga körförhållanden för bilarna och deras nuvarande teknik. I protokollet fastställs strängare testförhållanden och en mer dynamisk körprofil än den tidigare NEDC-cykeln som togs fram under 1990-talet. WLTP har tagits fram utifrån verkliga kördata medan NEDC byggde på teoretiska körbeteenden.

 

WLTP ger dessutom mer exakta värden eftersom den tar hänsyn till specifikationerna för varje bil, inklusive all tillvalsutrustning som i hög grad kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. WLTP-värdena blir i vissa fall högre än NEDC-värdena för samma bil. Det innebär inte att resultaten i fråga om bränsleförbrukning har försämrats, utan det handlar helt enkelt om en ny mätning grundad på strängare referensvärden under en längre tid, vilket bättre motsvarar bilarnas faktiska användningsförhållanden.

De främsta skillnaderna mellan de två testförfarandena

NEDC WLTP
Testcykel En enda testcykel Dynamisk cykel som bättre motsvarar verkliga körförhållanden
Cykelns längd 20 minuter 30 minuter
Sträcka 11 kilometer 23,25 kilometer
Körfaser 2 faser, 66 % stadskörning och 34 % landsvägskörning 4 mer dynamiska faser, 52 % stadskörning och 48 % landsvägskörning
Medelhastighet  34 km/h 46,5 km/h
Maxhastighet 120 km/h 131 km/h
Påverkan av tillvalsutrustning I NEDC tas ingen hänsyn till påverkan på CO2-utsläpp och energiprestanda Hänsyn tas till tillvalsutrustning (som kan variera beroende på modell)
Växlingar Fasta växlingar Växlingspunkter beräknas för varje bil
Testtemperatur 20–30 °C 23 °C, CO2 korrigeras till 14 °C

Utsläpp i verkliga körsituationer

RDE

Förutom testerna enligt WLTP-protokollet ska alla konstruktörer, från och med september 2018, också mäta modellernas utsläpp i verkliga körsituationer (RDE – Real Driving Emissions). Det gäller alla fordon som säljs inom EU och i Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein, Israel och Irland.

 

För att informationen ska bli mer realistisk mäts vid RDE-testerna förorenande utsläpp som kväveoxid (NOx) och fina partiklar vid körning på väg.

FAQ

Vad innebär WLTP?

WLTP är en akronym för ”Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (globalt harmoniserat provningsförfarande för lätta fordon).

 

Det handlar om ett nytt testförfarande som ska ge en mer realistisk analys av ett fordons bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Från och med september 2018 ska alla fordon som registreras för första gången vara WLTP-certifierade. WLTP-protokollet ska successivt ersätta den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle).

Vad innebär en körcykel enligt WLTP?

Ett fordons förbrukning och utsläpp beror alltid på varje persons körstil och därför bygger WLTP-standarden på ett stort antal data som samlats in över hela världen och sedan sammanställts. Dessa data har använts för att definiera fyra faser som motsvarar fyra medelhastigheter: låg, medel, hög och mycket hög.

 

Under var och en av dessa faser mäts olika situationer (inbromsning, acceleration, stopp) på olika sätt för att de ska återspegla körsituationer i vardagen. Med hjälp av en kombination av dessa faser kan man få fram en så kallad körcykel.

 

Bränsleförbrukningen anges för fyra olika körsituationer med ett kombinerat globalt värde för bensin, diesel, hybrider och laddhybrider.

Vad innebär WLTP för mig?

När WLTP-protokollet träder i kraft innebär det att den bränsleförbrukning och de CO2-utsläpp som anges i fordonsbeskrivningen mer exakt återspeglar värdena i realistiska körsituationer.

 

I WLTP-tester tar man hänsyn till individuella tillval (t.ex. vinterdäck och glastak), och därmed kan man få mer realistiska värden grundade på bilens exakta konfiguration.

 

Mer realistiska värden betyder naturligtvis att fordon med förbränningsmotor kommer att uppvisa högre förbruknings- och utsläppsvärden, medan elbilar (inklusive laddhybrider) får minskad körsträcka. Det kan också medföra en ökning av antalet bilar som berörs av CO2-skatt. Bilar som testas med WLTP ska dock fortfarande beskattas enligt vad som fastställdes med NEDC. På kort sikt kommer beskattningen grundad på CO2-utsläpp inte att ändras (CO2-skatt, skatt på företagsbilar).

Vad innebär RDE?

RDE är en akronym för ”Real Driving Emissions” (utsläpp vid verklig körning på väg). Det handlar om ett nytt förfarande där man kan mäta förorenande utsläpp som kväveoxid (NOx) och fina partiklar.

 

Som namnet antyder mäts RDE på allmän väg under verkliga körförhållanden och inte i laboratorium. Detta är möjligt tack vare en intelligent apparat som kallas PEMS (Portable Emissions Measurement System – ombordsystem för utsläppsmätning) som sitter fäst bak på bilen vid testet.

Vad innebär Euro 6?

Euro 6 är den standard som gäller just nu och som fastställer gränsvärden för förorenande utsläpp. Den fastställer lägre gräns för utsläppsvärden för fina partiklar och kväveoxid än den tidigare standarden Euro 5.

 

Från och med september 2018* går Euro 6 in i en andra etapp – standarden euro 6.2. Enligt den krävs ännu lägre värden än i föregående etapp för fina partiklar från bilar med bensinmotor.

 

*Gäller nya bilar. För nya bilmodeller ska de nya utsläppsstandarderna gälla ett år tidigare.

Vad innebär selektiv katalytisk avgasrening (SCR)?

För att minska de förorenande utsläppen ännu mer tillsätts flytande ammoniak, så kallat AdBlue®, till avgassystemet på dieselbilar. Med SCR med AdBlue® går det att minska kväveoxidutsläppen med upp till 90 %. Då återstår mest vattenånga, kväve och CO2. 

Vad är ett typgodkännandeförfarande?

En uppsättning standardiserade parametrar, bland annat provcykeln, som gör det möjligt att typgodkänna fordon.

 

Med ett unikt typgodkännandeförfarande kan man också jämföra olika bilars förbrukning och CO2-utsläpp.

 

NEDC (New European Driving Cycle) har gällt sedan 1992 och ska från och med september 2018 ersättas av WLTP.

Varför ska man byta typgodkännandeförfarande?

Man har gjort bedömningen att det gamla förfarandet NEDC inte längre motsvarar den verkliga användningen bland våra kunder.

 

Den angivna förbrukningen som uppmäts med WLTP kommer att ligga närmare den förbrukning som våra kunder konstaterar.

Kommer min bränsleförbrukning att öka?

Det finns inget som tyder på att bränsleförbrukningen i bilen kommer att öka med de nya WLTP-värdena. Provningsförfarandet för WLTP kommer att ge ett högre värde för CO2/g/km för samma fordon jämfört med NEDC, men det beror helt enkelt på att testet är striktare och längre – vilket innebär att WLTP bättre återspeglar den faktiska situationen. Med andra ord betyder ett högre CO2-värde inte att bränsleförbrukningen ökar utan att det är ett mer realistiskt CO2-värde på grund av det nya sättet som bilarna testas på.

Vilka tillämpningsdatum gäller?

WLTP-värdet ska uppges för kunderna från och med:

 

1 januari 2019 för personbilar

1 januari 2020 för transportbilar